1. Vendim për marrjen e masave të mbikëqyrjes për Shoqërinë  e Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup,
  2. Vendim për marrjen e masave të mbikëqyrjes për Kroacia Osiguruvanje SHA Shkup – Kompania e Sigurimit të Jetës,
  3. Vendim për marrjen e masave të mbikëqyrjes për  Shoqërinë Aksionare të Sigurimeve VINER Lajf – Viena Inshurens Grup
  4. Vendim për përfundimin e përdorimit të licencës për të kryer aktivitete të përfaqësimit në sigurime të Agjencisë së Sigurimeve LIFE Makedonija AD Shkup, e vendosur në rrugën. Stiv Naumov nr. 69, 1000 Shkup – Qendër,
  5. Vendim për mbajtjen e Konkursit për çmimin vjetor për investigues të ri për punimin më të mirë  vjetor për në fushën e menaxhimit të riskut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë Veriore për vitin 2019,
  6. Vendim për dhënien e pëlqimit që kompania e auditimit PVC Shkup për të audituar pasqyrat financiare të kompanisë VINER – Viena Inshurens Grup Shkup, për vitin 2019,