1.Vendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në OBD DELTA INS SHA Shkup, nga personi Elizabeta Tasevska;

2.Vendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në OBD MOBILITI BROKER SHA Shkup, nga personi Jonçe Lajmanovski;

3.Vendim për dhënien e pëlqimit që Shoqëria e Auditimit GRANT TORNTON SHPK Shkup të kryejë auditim të pasqyrave financiare të KROACIA OSIGURUVANJE SHA  Shoqëria e Sigurimit të Jetës Shkup për vitin 2019;

4.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës përfaqësues në sigurime personit Zharko Kërstiq;

5.Vendim për heqjen e licencës për agjentin e sigurimeve Josif Penevski;