1. Vendim për dhënien e licencës për futjen e klasës 21 në aktivitetin e SHA GRAVE Shkup,
  2. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të SHA GRAVE Shkup,
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit për anëtar të organit drejtues të Shoqërisë Aksionare VINER LAJF – Viena Inshurens Grup Shkup, për personin Darko Dediq,
  4. Vendim për dhënien e pëlqimit për një anëtar të organit drejtues të Shoqërisë Aksionare VINER LIF – Vienna Insurance Group Shkup për Martin Teov,
  5. Vendim për marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Vasko Çaushevski,
  6. Vendim për marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Sllobodan Merxhanovski,
  7. Vendim për Miratimin e Aktvendimit për revokimin ose marrjen e licencës për kryerjen e veprimtarive të brokerimit në sigurime të Shoqërisë të Brokerimit të Sigurimeve K MK BROKER Shkup.