1. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Triglav Osiguruvanje – Jetë SHA Shkup,
 2. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Sava SHA Shkup,
 3. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup,
 4. Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Grave SHA Shkup,
 5. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Sigurimeve Triglav Osiguruvanje SHA Shkup,
 6. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Sigurimeve Grave Jo-Jetë SHA Shkup SHA Shkup,
 7. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Sigurimeve Eurolink SHA Shkup,
 8. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Sigurimeve Kroacia Jo-Jetë SHA Shkup,
 9. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Sigurimeve Unika SHA Shkup,
 10. Vendimi për miratimin e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit drejtues në Sava Osiguruvanje SHA Shkup, për personin Ilo Ristovski,
 11. Vendimi për miratimin e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit drejtues në Sava Osiguruvanje SHA Shkup, për personin Melita Gugulovska,
 12. Rregullore për trajnimin elementar dhe mënyrën e kryerjes së punës mentoruese në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve, dhe
 13. Rregullore për përcaktimin e detyrimit material të një punonjësi në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve për fondet e shpenzuara për realizimin e trajnimeve të specializuara për punonjësin.