1. Plani i shenjave arkivore për shpërndarjen e e akteve për vitin 2023, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
  2. Lista e materialit dokumentar me afatet e ruajtjes së tij për vitin 2023, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
  3. Lista e materialeve arkivore me vlerë të përhershme për vitin 2023, të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
  4. Kërkesa për marrjen e dakordimit  për ushtrimin e funksioni t të anëtarit të organit drejtues në shoqërinë e sigurimeve VINER SHA Shkup dhe marrjen e aktvendimit.
  5. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ndryshimin e statutit të ADOR MAKEDONIA OSIGURUVANJE – Viena Inshurens Grup Shkup dhe miratimi i aktvendimit.
  6. Kërkesa për marrjen e dakordimit për ndryshimin e statutit të GRAVE JO-JETË dhe marrjen e aktvendimit.
  7. Vendim për shqiptim mase ndaj Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime BROLINS SHA Shkup.
  8. Informacion në lidhje me mbajtjen e manifestimit tradicional “Ditët e Edukimit Financiar”, në periudhën nga 23-25 ​​nëntor 2022.