1. Miratimi i Rregullores për mënyrën dhe procedurën e mbajtjes së provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar
  2. Vendim për kërkesën për marrjen e licencës për futjen e një klase të re të sigurimit (klasa 17) në aktivitetin e shoqërisë aksionare EUROINS Shkup
  3. Marrja e vendimit mbi kërkesën për marrjen e licencës për futjen e një klase të re të sigurimit (klasa 14) në aktivitetin e shoqërisë aksionare EUROINS Shkup
  4. Marrja e vendimit mbi kërkesën për marrjen e pëlqimit për ndryshimin e statutit të Shoqërisë Aksionare EUROINS Shkup,
  5. Miratimi i ndryshimit në Planin Vjetor të Mbikëqyrjes në Terren të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020,
  6. Miratimi i Rregullores për ndryshimin e Rregullores mbi dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencës për broker në sigurime,
  7. Miratimi i Rregulloreje për ndryshimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime,
  8. Miratimi i Rregullores për ndryshimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe kushtet për mbajtjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit në sigurime,
  9. Miratimi i Rregullores për ndryshimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe kushtet për mbajtjen e trajnimit dhe marrjen e provimit profesional për ushtrimin e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime, dhe
  10. Miratimi i Rregullores për ndryshimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe dokumentacionin e kërkuar për marrjen e pëlqimeve apo dakordimeve.