1. Vendim për miratimin e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime NASHE OSIGURUJANE SHA Koçani për personin Venco Mitev,
  2. Vendim për miratimin e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime NASHE OSIGURUJANE SHA Koçani për personin Verica Gjorgievska, dhe
  3. Vendim për miratimin e pëlqimit që Shoqëria e Auditimit GRANT TORNTON SHPK Shkup të auditojë pasqyrat financiare të Kroacia Osiguruvanje SHA-Shoqëri e Sigurimeve të Jetës Shkup për vitin 2020.