1.Vendim për miratimin e llogarive vjetore të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2018,

2.Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit drejtues të shoqërisë së sigurimeve NOVA OSIGURUVANJE SHA Shkup, për personin Sllavço Taushanov,

3.Rregullore për mënyrën, procedurën dhe kushtet për kryerjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime,

4.Rregullore për mënyrën, procedurën dhe kushtet për kryerjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për të kryer aktivitete të përfaqësimit të sigurimeve,

5.Vendim për ndryshimin e emërtimit të Shoqërisë së Sigurimeve NOVA OSIGURUVANJE SHA Shkup,

6.Vendim për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë së Sigurimeve NOVA OSIGURUVANJE SHA Shkup,

7.Vendim për dhënien e licencës për të kryer aktivitete të brokerimit në sigurime të MAKO AS dhe

8.Informacione për lidhje me organizimin e Konferencës Rajonale Aktuariale, në Shkup