1. Informacion nga ngjarja promovuese që shënon nënshkrimin e Memorandumit mbi Edukimin Financiar dhe Përfshirjen Financiare dhe fillimin e manifestimit Java Globale e Parave,
  2. Vendim për dhënien e licencës për krijimin e një klase të re të sigurimit, klasa 2 – Sigurimi shëndetësor që nuk mbulohet nga sigurimi shëndetësor i detyrueshëm nga grupi i siguruimit jo-jetë në aktivitetin e Triglav Osiguruvanje SHA Shkup.
  3. Vendim për dhënien e licencës për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë së Sigurimeve Triglav Osiguruvanje  Jetë SHA Shkup,
  4. Vendim për dhënien e licencës për të kryer aktivitete të përfaqësimit në sigurime të Shoqërisë Aksionare për Përfaqësim në Sigurime  MOE OSIGURUVANJE SHA,
  5. Vendim për marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Sasho Apostoloski,
  6. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit anëtar i Bordit Drejtues të Agjencisë Aksionare të Sigurimeve VINER LAJF – Viena Inshurens Grup Shkup, për personin BERND AC’HATZ,
  7. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm dhe mënyrën e pjesëmarrjes së kualifikuar në një kompani të sigurimeve, kompani brokerimi të sigurimeve dhe shoqërisë të përfaqësimit në sigurimeve,
  8. Informacion për mbajtjen e Konferencës Aktuariale Rajonale,