1. Vendim për dhënien e licencës për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit të OBD IBIS OSIGURUVANJE SHA;
  2. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e aktiviteteve  të  përfaqësimit në sigurime të TTK Banka SHA Shkup;
  3. Vendim për dhënien e për kryerjen e aktiviteteve të  përfaqësimit në sigurime të Bankës Universale të Investimeve SHA Shkup;
  4. Vendim për dhënien e pëlqimit që Shoqëria e Auditimit GRANT TORNTON SHPK Shkup të bëjë Auditimin e Pasqyrave Financiare të Kroacia Osiguruvanje SHA Shoqëria e Sigurimeve Jo-Jetë për vitin 2019;
  5. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurimeve, personit Gabriela Antonievska;
  6. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Natasha Saveska;
  7. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Rosana Sharevska;
  8. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësuesin e sigurimeve, personit Simona Grozdanovska;
  9. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësuesin e sigurimeve, personit Eli Çerkezova Taseva;
  10. Vendim mbi masat e marra nga mbikëqyrja ndaj Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup;
  11. Vendim mbi masat e marra nga mbikëqyrja ndaj Shoqërisë së Sigurimeve EUROSIG;