1. Procesverbali i seancës së shtatëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të AMS-së në vitin 2022, mbajtur më 25.07.2022 në ora 13:30;
  2. Kërkesë për marrjen e dakordimit që Shoqëria për shërbime auditimi, konsulence dhe tatimore DILOIT SHPK Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të SAVA osiguruvanje sh.a. Shkup për vitin 2022 dhe marrja e aktvendimit,
  3. Raport nga një provim i zhvilluar në lëndën Sigurimi i Jetës nga Kurrikula për Aktuar.
  4. Prezantim mbi aktivitetet e AMS-së lidhur me procesin e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, gjatë përgatitjes së misionit Moneyval,
  5. Informata për mbikëqyrjen e pjesshme në terren të veprimtarisë së Shoqërisë Aksionare për Brokerim të Sigurimeve VFP SHA Shkup;
  6. Informata lidhur me procedurën e barazimit me Shoqërinë  e  Përfaqësimit në Sigurime Fortis Pro SHA Shkup,
  7. Informacion në lidhje me detyrimin e të gjitha Shoqërive të Brokerimit të Sigurimeve dhe Shoqërive Përfaqësuese të Sigurimeve për dorëzimin elektronik të raporteve vjetore të audituara për vitin 2021