1. Procesverbali i Seancës së 11-të të Këshillit të Ekspertëve të AMS-së,  të mbajtur më 25.04.2023;
  2. Informacion në lidhje me Procesverbalin nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site lidhur me dorëzimin në kohë të raporteve mujore dhe tremujore;