1. Procesverbali i seancës së 15-të të Këshillit të AMS-së të mbajtur më 23 maj të vitit 2023;
  2. Pasqyrat financiare të AMS-së për vitin 2022 të audituara nga audituesi  i autorizuar.