1. Procesverbali i seancës së 12-të të Këshillit të Ekspertëve të AMS-së,  të mbajtur më 3 maj të vitit 2023;
  2. Vendim nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve BROLINS SHA Shkup;
  3. Informacion për zbatimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, me bilancin e datës 31.03.2023;
  4. Informacion për moscaktimin e masës mbikëqyrëse për Aktiva Osiguruvanje ;
  5. Informacion për moscaktimin e masës mbikëqyrëse për Moe Osiguruvanje;
  6. Informacion për moscaktimin e masës mbikëqyrëse për SHBS Ensa Broker;
  7. Informacion për moscaktimin e masës mbikëqyrëse për Asuc Broker SHA;
  8. Informacion për moscaktimin e masës mbikëqyrëse për Pro-Ins SHA Shkup;