1. Procesverbali i seancës së tretë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 27 janar të vitit 2023;
 2. Raporti i Komisionit për realizimin e inventarizimit të fondeve dhe burimeve të AMS-së për vitin 2022, afati 8 shkurt.
 3. Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve.
 4. Raporti për trajtimin e ankesave për periudhën 1.1.2022-31.12.2022.
 5. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë  e Përfaqësimit në sigurime “Vash Prijatel” SHA Prilep.
 6. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë  e Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup.
 7. Aktvendim për caktimin e personit përgjegjës për përcaktimin e plotësimit të kushteve për dhënien  e provimit profesional për ushtrimin e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime për vitin 2023.
 8. Aktvendim për caktimin e personit përgjegjës për përcaktimin e plotësimit të kushteve për dhënien e provimit profesional për ushtrimin e aktiviteteve të brokerimit në sigurime për vitin 2023.
 9. Vendim për kërkesën për dakordim për pjesëmarrje të kualifikuar në shoqërinë e brokerimit “OBD A TEAM BROKER” nga personi Marina Milloshevska dhe marrja e  Aktvendimit.
 10. Vendim për kërkesën për dakordim për pjesëmarrje të kualifikuar në shoqërinë e brokerimit “OBD A TEAM BROKER” nga personi Hristina Ivanoviq Bllazhevska dhe marrja e  Aktvendimit.
 11. Vendim për kërkesën për dakordim për anëtar të organit drejtues në VINER për personin Naser Zenku dhe marrja e  Aktvendimit.
 12. Vendim për kërkesën për dakordim për anëtar të organit drejtues në VINER për personin Ana Serafimova dhe marrja e  Aktvendimit.
 13. Vendim për realizimin e trajnimit dhe provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për të punuar si aktuar i autorizuar në periudhën 2023-2025.
 14. Aktvendim për formimin e Komisionit për realizimin e provimit profesional të kërkuar për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar 2023-2025.
 15. Vendim për miratimin e Kurrikulës për dhënien e provimit profesional të nevojshëm për marrjen e lejes për të punuar si aktuar i autorizuar
 16. Vendim për vendosjen e kritereve për përzgjedhjen e edukatorëve për realizimin e trajnimeve dhe provimit profesional të nevojshëm për marrjen e licencës për të punuar si aktuar i autorizuar.