1. Vendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar të personit Ivanka Mojsova në Shoqërinë e Brokerimit të Sigurimeve AM Broker SHA Shkup;
  2. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e selisë të Shoqërisë së Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup;
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë së Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup;
  4. Vendim për dhënien e pëlqimit të personit Salaudin Imami për të vepruar si anëtar i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë të Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup;
  5. Vendim për dhënien e pëlqimit të personit Cvetko Delev për të vepruar si anëtar i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve EUROLINK Shkup.