1. Vendim mbi njoftimin e marrë të STOPANSKA BANKA SHA Shkup për ndërprerjen e kontratës së punës me përfaqësuesin Milan Petrovski,
  2. Vendim mbi njoftimin e marrë të Shoqërisë të Sigurimeve UNIKA SHA Shkup për ndërprerjen e kontratës për përfaqësim në sigurime me përfaqësuesin Gazmend Sakipi,
  3. Marrja e vendimit mbi kërkesën për marrjen e pëlqimit/dakordimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të organit menaxhues në Grupin Kombëtar të Sigurimeve AD OSIGURITELNA POLICA Shkup për personin Anela Darkovska,
  4. Miratimi i vendimit mbi kërkesën për marrjen e pëlqimit/dakordimit për të kryer funksionin e anëtarit të organit menaxhues në Shoqërinë e Sigurimeve GRAVE JO-JETË Shkup për personin Elizabeta Bozhinovska,
  5. Miratimi i vendimit për kërkesës për marrjen e pëlqimit/dakordimit për të kryer funksionin e anëtarit të organit menaxhues në KROACIA OSIGURUVANJE SHA – Shoqëri e Sigurimeve të Jetës Shkup për personin Maja Stankovska Kostova,
  6. Miratimi i vendimi për vendosjen e masave mbikëqyrëse kundër KROACIA Osigiruvanje SHA – Shoqëria e sigurimeve jo-jetë,
  7. Miratimi i Raportit mbi vlerësimin e punimeve letrare dhe artistike në Konkursin për nxënës nga arsimi fillor dhe i mesëm, me rastin e Ditës së Sigurimeve – 1 nëntor 2020,
  8. Miratimi i Raportit të Komisionit për transferimin e të drejtës së pronësisë së pasurisë së luajtshme në AMS, pa kompensim, me një listë të propozuar për transferimin e së drejtës së pronësisë së pasurisë së luajtshme të AMS-së, pa kompensim,
  9. Miratimi i raportit të Komisionit për përcaktimin e sendeve të luajtshme, që për shkak të vjetërsimit, papërdorshmërisë ose vjetërsimit të tyre teknologjik nuk përdoren në AMS me një listë të propozuar të asgjësimit të sendeve të luajtshme,
  10. Miratimi i vendimit për asgjësimin e sendeve të luajtshme që për shkak të vjetërsimit, papërdorshmërisë ose vjetërsimit të tyre teknologjik nuk përdoren dhe nuk mund të shiten ose shkëmbehen,
  11. Miratimi i vendimit për ndërprerjen e përdorimit dhe transferimin e të drejtës së pronësisë së pasurisë së luajtshme, pa kompensim.