1.       Procesverbal i seancës së njëzet e katërt të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 12.10.2022 në orën 11:00;

2.       Vendim për kundërvajtje të kryer nga Shoqëria e Brokerimit në Sigurime Porshe Broker SHA Shkup.

3.       Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Përfaqësimit të Sigurimeve REA INSHURENS GRUP SHA Shkup,

4.       Vendim për masat mbikëqyrëse ndaj Shoqërisë së Sigurimit Jo-Jetë Grave.

5.       Vendim për kërkesën për marrjen e dakordimit për pjesëmarrje të kualifikuar në SHPS LAJON INS SHA Shkup nga Igor Georgievski dhe marrja e Aktvendimit.

6.       Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin, Martina Bogdanova.

7.       Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin, Nikolla Apostollovski.

8.       Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin, Stefan Stojanovski.

9.       Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues të sigurimeve për personin, Zharko Kërstiq.

10.    Informacion në lidhje me Modulin e Dhjetë të Trajnimit Aktuarial – Sigurimi Jo-Jetë,

11.    Aktvendim për dhënien e dakordimit të Shoqërisë së Auditimit GRANT TORNTON SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup për vitin 2022.

12.    Raporti nga Komisioni për përzgjedhjen e veprës më të mirë artistike dhe letrare.

13.    Raporti mbi ankesat e dorëzuara në AMS nga ana e policëmbajtësve, nga përfituesit e sigurimeve dhe nga personat e tretë të dëmtuar për tremujorin e tretë të vitit 2022.

14.    Informacion në lidhje me stabilitetin financiar të sektorit të sigurimeve në gjysmën e parë të vitit 2022,

15.    Informacion për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, me datë 30.09.2022.

16.    Ankesë lidhur me urdhrin për sjelljen e Aktvendimit.

17.   Udhëzim për mënyrën e organizimit të punës së Komisionit të Aktuarëve në lidhje me njohjen e kualifikimit të aktuarit të fituar jashtë vendit.