1. Vendim për dhënien e miratimit për ndryshimin e Statutit të EUROLINK.
  2. Vendim për dhënien e miratimit për shoqëri auditimi- i  jepet miratimi Shoqërisë së Shërbimeve të Auditimit, Konsulencës dhe Shërbimeve Tatimore DILOIT SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup për vitin 2020,
  3. Vendim për dhënien e miratimit për shoqëri auditimi – i jepet miratimi Shoqërisë së Shërbimeve të Auditimit KPMG MAQEDONI SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve EUROLINK Shkup për vitin 2020