1. Vendim për miratimin për të kryer funksionin e anëtarit në organin drejtues të Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup, për personin Suat Inan,
  2. Vendim për dhënien e pëlqimit për ndryshimin e statutit të shoqërisë së sigurimeve SAVA Osiguruvanje SHA Shkup,
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit shoqërisë së auditimit të pasqyrave financiare të Shoqërisë të Sigurimeve GRAVE SHA Shkup për vitin 2019 (KPMG),
  4. Vendimi për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Zlatko Kostovski,
  5. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Aleksandar Ilievski,
  6. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit të Ivan Cvetkoviç,
  7. Vendim për marrjen e masave të mbikëqyrjes për Shoqërinë e sigurimeve të jetës Triglav Osiguruvanje Jetë SHA Shkup
  8. Vendimi për marrjen e masave të mbikëqyrjes në Grupin Kombëtar të Sigurimeve OSIGURITELNA POLISA SHA Shkup