1.Vendim për dhënien e licencës për të kryer aktivitete brokerimi në sigurime të OBD ENSA BROKER SHA Shkup

2.Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe kushtet për mbajtjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime,

3.Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe kushtet për mbajtjen e trajnimit dhe dhënien e provimit profesional për kryerjen e veprimtarive të brokerimit në sigurime,

4.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime,  të personit Marina Ilievska,

5.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Tanja Mihajllova,

6.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Sashka Georgieva,

7.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Katica Kacarska,

8.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Merita Ajrulli Emini,

9.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurimetë personit Emilija Zaeva -Kostova,

10.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Marija Nakovska,

11.Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Sanja Popovski,

13.Vendimit për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, të personit Dime Sarov,

14.Vendim për përcaktimin e një personi përgjegjës për konfirmimin e realizimit të kushteve për dhënien e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve  të brokerimit në sigurime në vitin 2020.

15.Vendim për përcaktimin e një personi përgjegjës për konfirmimin e realizimit të kushteve për dhënien e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime në vitin 2020.

16.Vendim për përcaktimin e personave përgjegjës që do të marrin pjesë në ambientin ku jepet provimi profesional për kryerjen e aktiviteteve  të brokerimit në sigurime në vitin 2020.

17.Vendimit për përcaktimin e personave përgjegjës që do të marrin pjesë në ambientin ku jepet provimi profesional për kryerjen e aktiviteteve të përfaqësimit në sigurime në vitin 2020.

18.Vendim për krijimin e Komisionit të Auditimit për mbajtjen e provimeve profesionale për aktivitetet e brokerimit në sigurime për vitin 2020,

19.Vendim për krijimin e Komisionit të Auditimit për mbajtjen e provimeve profesionale për aktivitetet e përfaqësimit në sigurime për vitin 2020,

20.Vendim për krijimin e Komisionit për mbajtjen e provimeve profesionale për aktivitetet e brokerimit në sigurime për vitin 2020,

21.Vendim për krijimin e Komisionit për mbajtjen e provimeve profesionale për aktivitetet e përfaqësimit në sigurime për vitin 2020