1. Vendim për masat e mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve Unika Jetë SHA Shkup,
  2. Vendimi për dhënien e pëlqimit të Marko Mikiq për të vepruar si Anëtar i Bordit Drejtues të Shoqërisë së Sigurimeve EUROSIG SHA Shkup
  3. Vendimi për dhënien e licencës për të kryer aktivitete brokerimi të sigurimeve SMART MANI SOLUSHNS SHA Shkup