1. Vendim për dhënien e pëlqimit që Kompania e Auditimit KPMG MAQEDONIA SHPK Shkup të kryejë auditimin e pasqyrave financiare të SAVA Osiguruvanje, sh.a. Shkup për vitin 2019,
 2. Vendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë e Brokerimit të Sigurimeve STM BROKER PLUS SHA Shkup nga personi Sead Liçina,
 3. Vendim për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit anëtar i organit drejtues të TRIGLAV Osiguruvanje SHA Shkup, ndaj personit Gjorgje Vojnoviq,
 4. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Anastas Naka,
 5. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Lubisha Anastasov,
 6. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Ylber Xhaferi,
 7. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Nderim Ahmeti,
 8. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Nebojsha Petkovski,
 9. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Blerim Zulali,
 10. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Tanja Trajkova Ilievska,
 11. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime, personit Bllagoj Dimitrov,
 12. Raport për tregun e sigurimeve, për kuartalin e parë të vitit 2019,
 13. Rregullore për ndryshimin e Rregullores mbi formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare dhe përmbajtjen e detajuar të raportit vjetor për veprimtaritë e shoqërive të sigurimeve dhe / ose risigurimeve,
 14. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për përmbajtjen e hollësishme të Certifikatës së Aktuarit të autorizuar,
 15. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për llojet dhe përshkrimin e artikujve që duhet të merren parasysh gjatë llogaritjes së kapitalit të shoqërisë së sigurimeve dhe / ose risigurimieve
 16. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së Planit të Kontabilitetit për shoqëritë e sigurimeve dhe të risigurimeve,