1. Plani i shenjave arkivore të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2020,
 2. Lista e materialit dokumentar me afate kohore për ruajtjen e tyre AMS për vitin 2020,
 3. Lista e regjistrave arkivorë me vlerë të përhershme të AMS për vitin 2020,
 4. Vendim për masat e mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë të Sigurimeve Unika AD Shkup,
 5. Vendim për vendosjen e masave shtesë në lidhje me mosrealizimin e paligjshmërisë nga Kompania e Sigurimeve Viner – Viena Insurance Grup  Shkup,
 6. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit  Nikolla Markovski
 7. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Gordana Dimova
 8. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit  Daniela Nakovska
 9. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit  Elisaveta Simjanovska
 10. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit  Sulejman Dervishi
 11. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit  Goran Gjorgjievski
 12. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit  Katerina Tofilovska;
 13. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit  Sonja Rançanova Dimkoski;
 14. Vendim për marrjen e licencës për përfaqësues në sigurime të personit , Goran Naumovski.
 15. Vendim për pezullimin e lejes për kryerjen e veprimtarive të brokerimit në sigurime të Shoqërisë të Brokerimit të Sigurimeve ENSA BROKER SHA Shkup.
 16. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për mënyrën, procedurën dhe dokumentacionin e kërkuar për marrjen e pëlqimit,