1. Vendim për mbajtjen e trajnimit dhe provimit për përfaqësues në sigurime për vitin 2020,
  2. Vendim për mbjajtjen e trajnimit dhe provimit për broker në sigurime për vitin 2020,