1. Procesverbal i seancës së tretë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, të mbajtur më 2.2.2022 në orën 13:00;
  2. Vendim për miratimin e Raportit për inventarizimin e kryer të mjeteve  dhe burimeve të mjeteve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve më 31 dhjetor 2021 dhe Raportin për inventarizimin e kryer të mjeteve dhe burimeve të mjeteve të Agjencisë të Mbikëqyrjes së Sigurimeve me bilancin e 31 dhjetorit të vitit 2021,