1. Kërkesë së marrjen e pëlqimit për kompaninë e auditimit MURS STIVENS për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE JO-JETË Shkup për vitin 2021,
 2. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për kompaninë e auditimit GRANT TORTON për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve GRAVE Shkup për vitin 2021,
 3. Kërkesës për marrjen e pëlqimit për kompaninë e auditimit GRANT TORTON për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare Euroins Osiguruvanje Shkup për vitin 2021,
 4. Kërkesë për marrjen e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë Aksionare për Përfaqësim në Sigurime MOE OSIGURUVANJE SHA Shkup, dorëzuar nga personi Karolina Ristova Stefanovska dhe Aktvendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në shoqëri të brokerimit në sigrime,
 5. Marrja e vendimit sipas Njoftimit të marrë nga UNI BANKA SHA Shkup për përfundimin e marrëveshjes/kontratës të përfaqësimit në sigurime me personin Darko Tanevski dhe Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime,
 6. Marrja e vendimit sipas Njoftimit të marrë nga Kroacia Jetë SHA Shkup për përfundimin e marrëveshjes/kontratës të përfaqësimit në sigurime me personin Dragan Petkovski dhe Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime,
 7. Marrja e vendimit sipas Njoftimit të marrë nga NLB Banka SHA Shkup për përfundimin e marrëveshjes/kontratës të përfaqësimit në sigurime me personin Goran Dimitrievski dhe Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime,
 8. Marrja e vendimit sipas Njoftimit të marrë nga Grupacioni Kombëtar i Sigurimeve OSIGURITELNA POLISA SHA Shkup për përfundimin e marrëveshjes/kontratës të përfaqësimit në sigurime me personin Elena Mihajllovska Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime,
 9. Marrja e vendimit për aplikimin e paraqitur për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional, i cili është i nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar dhe miratimin e Aktvendimit për plotësimin e kushteve për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional, i cili është i nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar (lista e kandidatëve për trajnim aktuarial, me emër dhe mbiemër, gjithsej 21 kandidatë),
 10. Kërkesë (lutje) nga Fondi i Sigurimit Pensional dhe Invalidor të RMV-së për regjistrimin e një personi për pjesëmarrje në trajnimin dhe dhënien e provimit profesional për aktuar, pas afatit të aplikimit të publikuar nga Agjencia.
 11. Vendim për shqiptimin e masës shtesë të mbikëqyrjes për Shoqërinë e Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup dhe Aktvendim për shqiptimin e masave shtesë për Shoqërinë e sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup.
 12. Informacion për realizimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2021, përfshirë edhe datën 31.03.2021.