1. Vendim për ndryshimin e Statutit të Kroacia Osiguruvanje SHA – Shoqëria e Sigurimit të Jetës Shkup
  2. Vendim për dhënien e lejes për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime të OBD ALFA BROKER SHA Kumanovë;
  3. Vendim për dhënien e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në Kompaninë e Përfaqësimit në Sigurime TREND-MR SHA Shkup;
  4. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Nebojsha Stamenkov;
  5. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Monika Joviq;
  6. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Bojan Tërpkoviq;
  7. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, për personin Darko Davkovski;
  8. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Daniel Samarxhiski;
  9. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Zharko Dimitrieviq;
  10. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Borçe Nikollovski.
  11. Vendim për revokimin ose marrjen e licencës për përfaqësues të sigurimeve, personit Mitko Murxhev.