1. Procesverbal iseancëssë 22-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, mbajtur më 17 korrik të vitit 2023;
 2. Informacion për zbatimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, më 30 qershor 2023;
 3. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për kërkesat minimale për pranimin,trajtimin, rezervimin dhe pagesën e kërkesës për kompensim të dëmit dhe/ose shumës së siguruar me qëllim të mbrojtjes më të mirë të të drejtave të të siguruarit;
 4. Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave tëbrokerëvetë sigurimeve, shoqërive të përfaqësimit në sigurime, përfaqësuesve të sigurimeve, shoqërive përfaqësuese të sigurimeve dhe bankave nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
 5. Rregullore për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrave nga shoqëritë e sigurimeve, shoqëritë ebrokerimitnë sigurime dhe shoqëritë e përfaqësimit në sigurime;
 6. Kërkesë për marrjen edakordimirpër ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në shoqërinë e sigurimit HALK OSIGURUVANE SHA Shkup për personin Selin Shakarer dhe miratimi i Aktvendimit;
 7. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin  e funksionit të anëtarit të organit drejtues në shoqërinë e sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup për personin Ilo Ristovski dhe miratimi i Aktvendimit;
 8. Shqyrtimi dhe marrja e Aktvendimit për Kërkesën për marrjen e dakordimit për kompani të auditimit për vitin 2023 të SAVA osiguruvanje SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit;
 9. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues sigurimi për personin Aneta Cvetkovska;
 10. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues sigurimi për personin Viktor Çoçkovski;
 11. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues sigurimi për personin Mimi Karkalasheva;
 12. Miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues sigurimi për personin Sanja Janevska;
 13. Shqyrtimi i Raportit lidhur me provimin e zhvilluar për lëndën e dytë të Kurrikulës për ushtrimin e provimit profesional të kërkuar për marrjen e lejes për të punuar si aktuar i autorizuar (2023-2024) – MATEMATIKA FINANCIARE.