1. Vendim për marrjen e pëlqimit për kryerjen e funksionit Anëtar Ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve të Grupit Kombëtar të Sigurimeve SHA OSIGURITELNA POLICA Shkup për personin Vladimir Toshevski,
2. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Velika Jovanova për shkak të ndërprerjes së kontratës së përfaqësimit të sigurimeve midis përfaqësuesit dhe shoqërisë të sigurimeve dhe
3. Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për procedurat themelore, rregullat dhe mënyrën e zbatimit të mbikëqyrjes.