1.Procesverbal i seancës së pestë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 24.2.2022 në orën 11:00,

2.Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup.

3.Aktvendim për shqiptimin e masave shtesë ndaj Shoqërisë së Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup.

4.Kërkesë për marrjen e pëlqimit për pjesëmarrje të kualifikuar në Shoqërinë e Brokerimit të Sigurimeve SN OSIGURITELEN BROKER SHA Manastir nga personi Zoran Pejçinovski (fitimi i aksioneve deri në 50% të numrit të përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote në shoqëri) dhe

5.Kërkesë për marrjen e pëlqimit për pjesëmarrjes së kualifikuar në Shoqërinë e Brokerimit të sigurimeve SN OSIGURITELEN BROKER SHA Manastir nga personi Hristo Kondovski (fitimi i aksioneve deri në 50% të numrit të përgjithshëm të aksioneve me të drejtë vote në shoqëri)

6.Shqyrtimi i klimës ekonomike momentale dhe efektet e mundshme ndaj aktivitetit të shoqërisë të sigurimeve.