1. Vendim për vendosjen e masave të mbikëqyrjes ndaj Euroins Osiguruvanje SHA ​​Shkup,
  2. Vendim për dhënien e miratimit për ndryshimin e selisë të Shoqërisë së Sigurimeve UNIKA SHA Shkup,
  3. Vendim për dhënien e miratimit për ndryshimin e statutit të Shoqërisë së Sigurimeve UNIKA SHA Shkup,
  4. Vendim për dhënien e miratimit për ndryshimin e selisë të Kompanisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup,
  5. Vendim për dhënien e miratimit për ndryshimin e statutit të Kompanisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup,
  6. Vendim për dhënien e licencës për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit të sigurimeve të OBD OMADA OSIGURUVANJE SHA Shkup,
  7. Vendim për dhënien e miratimit Shoqërisë të Shërbimeve të Auditimit PRAVOTERAHAUSKUPERS REVIZIJA SHPK Shkup për të audituar pasqyrat financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER LAJF – Viena Inshurens Grup Shkup për vitin 2020,
  8. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësuesin e sigurimeve, personit Borjanka Peshevska Mitev (për shkak të përfundimit të kontratës së sigurimit me kompaninë e sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup SHA Shkup),
  9. Vendim për revokimin e miratimit për kryerjen e funksionit anëtar i organit drejtues në Grupin Kombëtar të Sigurimeve OSIGURITELINA POLISA SHA Shkup për personin Vladimir Toshevski
  10. Vendime për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të agjentëve të licencuar të sigurimeve, të cilët nuk kanë respektuar Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrjen e sigurimeve (Gazeta Zyrtare e RMV nr. 198/2018) brenda afatit të përcaktuar ligjor
  11. Vendime për revokimin e licencës për broker të sigurimeve, brokerëve të licencuar të sigurimeve, të cilët nuk kanë respektuar Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbikëqyrjen e sigurimeve (Gazeta Zyrtare e RMV nr. 198/2018) brenda afatit të përcaktuar ligjor