1. Vendim për ndryshimin e Aktvendimit për krijimin e Komisionit për mbajtjen e provimit profesional për kryerjen e aktiviteteve të brokerimit në sigurime në vitin 2019;
  2. Vendim për emërimin e personit përgjegjës për përcaktimin e aftësisë për të dhënë provimin profesional për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime në vitin 2019;
  3. Vendimi për ndryshimin e Vendimit për emërimin e përfaqësuesve të autorizuar që do të jenë të pranishëm në ambientet gjatë dhënies së provimeve profesionale për kryerjen e veprimtarive të përfaqësimit në sigurime në vitin 2019;
  4. Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
  5. Rregullore për Organizimin e Brendshëm në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve; dhe
  6. Rregullore për ndryshimin e Rregullores të punës të Komisionit për Marrëveshje të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve.