1. Procesverbali i seancës së shtatë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 9 mars të vitit 2023;
  2. Vendimi për zbatimin e Konkursit për çmimin vjetor për studiues të ri për punën më të mirë në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2023;
  3. Vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionit për përzgjedhjen e punimit më të mirë studiues në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe sigurimit në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2023;