1.       Procesverbali i seancës së tridhjetë e pestë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 25 dhjetor të vitit 2023;

2.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Biljana Stoshiq;

3.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Elena Taseva;

4.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Marija Kallçeva;

5.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Aneta Kitanovska;

6.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Silvana Petrovska;

7.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Anica Arizanova;

8.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent sigurimi për personin Blerta Hani dhe

9.       Raporti mbi ankesat e parashtruara në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve nga të siguruarit, nga përfituesit e sigurimeve dhe nga palët e treta të dëmtuara për periudhën 1.1.2023-31-12.2023.

10.   Ndryshimi  Planit Vjetor të Mbikëqyrjes në Terren të Agjecisë të Mbikëqyrjes të Sigurimeve