1. Procesverbali nga seanca e 31-të e Këshllit të Ekspertëve të AMS-së në vitin 2021, të mbajtur më datë 29.12.2021 në orën 10:002.
  2. Miratimi i Aktvendimit për dhënien e pëlqimit të Shoqërisë të Auditimit GRANT TORNTON SHPK Shkup për auditimin e raporteve financiare të Shoqërisë të Sigurimeve Halk Osiguruvanje SHA Shkup për vitin 2021.