1.  Procesverbali i seancës së njëzet e dytë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 23.9.2022 në orën 11:00;
 2. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Përfaqësimt në Sigurimeve Fortis pro SHA Shkup,
 3. Informacionit lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Përfaqësimt në Sigurimeve Trend MR SHA Shkup,
 1. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurimeve In broker SHA Shkup,
 2. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Përfaqësimt në Sigurimeve Aktiva Osiguruvanje SHA Shkup,
 3. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Brokerimi në Sigurimeve Super broker,
 4. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurimeve Euoreksperts SHA Shkup,
 5. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurimeve Euromak SHA Shkup,
 6. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit të informacionit të Shoqërisë të Përfaqësimit në Sigurimeve Lajon Ins SHA Shkup,
 7. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime VFP SHA Shkup,
 8. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime Delta ins SHA Shkup,
 9. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime Legra SHA Shkup,
 10. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime Korab ins SHA Shkup,
 11. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime “Nezavisen Osiguritelen Broker” SHA Shkup,
 12. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime JDB Broker SHA Shkup,
 13. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime EOS Broker SHA Shkup,
 14. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime MAKOAS Broker,
 15. Informacioni lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime Polisa Plus SHA Shkup,
 16. Informacioni për realizimet statistikore dhe financiare të shoqërive të sigurimeve në gjashtëmujorin e parë të vitit 2022,
 17. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në Shoqërinë e Sigurimeve HALK OSIGURUVANJE për personin Igor Donevski dhe sjelljen e Aktvendimit,
 18. Kërkesë për marrjen e dakordimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues në Shoqërinë e Sigurimeve UNIKA SHA Shkup për personin, Driton Azisi dhe sjelljen e Aktvendimit,
 19. Njoftim i dorëzuar nga anëtari ekzekutiv i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë të Përfaqësmit në Sigurime LAJF VIZION SHA Shkup për procedurë të mbyllur falimentimi ndaj kompanisë dhe miratimi i Aktvendimit për shfuqizimin e licencës për ushtrimin e aktivitetit  të përfaqësimit në sigurimit të DSHP LAJF VIZION  SHA Shkup,
 20. Kërkesë dhe sjellja e Aktvendimit për dhënien e dakordimit të Shoqërisë së Auditimit Grant Tornton SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve EUROLINK Shkup për vitin 2022,
 21. Kërkesës dhe marrja e Aktvendimit për dhënien e dakordimit për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve EUROLINK Shkup;
 22. Njoftim për zgjidhjen e kontratës me shoqërinë e përfaqësimit në sigurime Trend MR SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të personit Dame Blazheski,
 1. Aktvendimit për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Damjan Damjanovski;
 1. Raporti për auditimin e zbatimit të provimit profesional për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime, (sezoni i provimit – mars 2022) dhe
 2. Raporti për auditimin e zbatimit të provimit profesional për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit në sigurime, (sesioni i provimit – mars 2022),
 3. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime SMART MANI SOLUSHNS SHA Shkup;
 4. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime Euro Eksperts sh.a. Shkup;
 5. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime JDB BROKER SHA Shkup;
 6. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime Mak Trend Broker SHA Shkup;
 7. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime Mega broker SHA Shkup;
 8. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Përfaqësimit në Sigurime Lajon Ins SHA Shkup;
 9. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Përfaqësimit në Sigurime SAFE LIFE SHA Shkup;
 10. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Përfaqësimit në Sigurime Vash Prijatel SHA Prilep;
 11. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Përfaqësimit në Sigurime Trend MR SHA Shkup;
 12. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Përfaqësimit në Sigurime Femili Partner SHA Shkup;
 13. Vendimi për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Përfaqësimit në Sigurime Moe Osiguruvanje SHA Shkup;
 14. Informacion për miratimin e një Tabele unike për përcaktimin e përqindjes së invaliditetit të përhershëm si pasojë e një aksidenti.