1.       Procesverbali i seancës së 33-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 28 nëntor të vitit 2023.

2.       Vendim për miratimin e Planit Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2024;

3.       Vendim për financimin e përkohshëm të aktivitetit së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve në vitin 2024;

4.       Plani Financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2024;

5.       Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Punës së Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2024;

6.       Aktvendim për dhënien e licencës për ushtrimin e veprimtarisë të brokerimit në sigurime të Shoqërisë së brokerimit në sigurime GAP OSIGURVANJE SHA, Tetovë;

7.       Aktvendim për dhënien e dakordimit për shoqërinë e adutimit BDO SHPK Shkup për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë së sigurimeve “PRVA ZHIVOT” SHA Shkup për vitin 2023;

8.       Informacion lidhur me mbikëqyrjen e pjesshme në terren të veprimtarisë të SAFE LIFE SHA Shkup, lidhur me zbatimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit;

9.       Raport për auditimin e zbatimit të provimit profesional për përfaqësim në sigurime për vitin 2023 (sezoni i provimit gusht-nëntor 2023).