1.       Procesverbali i seancës së nëntë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 29 mars të vitit 2023;

2.       Kërkesë dhe marrja e Aktvendimit për dhënien e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023, e parashtruar nga  Shoqëria Aksionere e Sigurimeve EUROLINK Shkup;

3.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime për personin,Mima Cekova.

4.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësuesnë sigurime për personin, Sabrija Imamoviq.

5.       Aktvendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues në sigurime për personin,Sasho Apostollovski.

6.       Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të jenë të pranishëm në mjedisin ku jepen provimet profesionale për ushtrimin e aktiviteteve të brokerimit në sigurime, për vitin 2023;

7.       Ndryshimi i Planit Vjetor të Mbikëqyrjes në Terren për vitin 2023.

8.       Vendim për masë mbikëqyrëse ndaj Shoqërisë të Brokerimit në Sigurime EOS BROKER SHA SHKUP;

9.       Vendim për masë mbikëqyrëse ndaj Shoqërisë së Sigurimeve EUROINS OSIGURUVANJE.