1. Procesverbali i seancës së 25-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, të mbajtur më 24 gusht të vitit 2023;
 2. Vendim për shfuqizimin e Vendimit për caktimin e një nënshkruesi plotësues në llogaritë të cilat ka Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve;
 3. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime  për personin Gjorgi Kundurxhiev;
 4. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Gordana Dimova;
 5. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Kristina Mitkovska;
 6. Aktvendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime për personin Biljana Jankullovska;
 7. Aktvendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Sigurimeve të Jetës Triglav SHA Shkup;
 8. Ndryshim i Planit Vjetor për Mbikëqyrjen në Terren për vitin 2023;
 9. Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të jenë të pranishëm në sallë gjatë dhënies së provimit profesional për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime në vitin 2023;
 10. Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për përcaktimin e përfaqësuesve të autorizuar të cilët do të jenë të pranishëm në sallë gjatë dhënies së provimit profesional për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit në sigurime në vitin 2023.
 11. Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për formimin e Komisionit për auditimin e provimeve të mbajtura profesionale për ushtrimin e aktivitetit të përfaqësimit në sigurime për vitin 2023;
 12. Aktvendim për ndryshimin e Aktvendimit për formimin e Komisionit për auditimin e provimeve të mbajtura profesionale për ushtrimin e aktivitetit të brokerimit në sigurime për vitin 2023;
 13. Raport i Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vlerësimin vjetor të rrezikut off-site të subjekteve të mbikëqyrura nga aspekti i parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit për vitin 2023;
 14. Informacion për gjendjen financiare, arritjet statistikore dhe financiare të shoqërive të sigurimit në periudhën 1.1.-30.6.2023 (2K2023);
 15. Informacion për mos shqiptimin e masave për Veber SHBS; dhe
 16. Raport për ankesat e dorëzuara në Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimeve nga të siguruarit, nga përfituesit e sigurimeve dhe nga palët e treta të dëmtuara.