1.       Procesverbali i seancës së pesëmbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 30.6.2022 në orën 12:00;

2.       Kërkesë për dakordimin që Shoqëria e Shërbimeve të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA SHPK Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER LAJF-Viena Inshurens Grup  Shkup për vitin 2022 dhe sjellja e Aktvendimit.

3.       Kërkesë për dakordimin për pjesëmarrje të kualifikuar në SHBS LION INS për personin Igor Georgievski dhe sjellja e Aktvendimit.

4.       Aktvendim për revokimin e licencës si përfaqësues (agjent) të personit Tatjana Jovanovska.

5.       Aktvendimit për revokimin e licencës si përfaqësues (agjent)  të personit Elena Cvetkovska;

6.       Vendimi për kundërvajtje nga Shoqëria Aksionare e Brokerimit në Sigurime VEBER GMA SHA Manastir, e konstatuar me Procesverbal nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site të aktivitetit  të Shoqërisë.

7.       Vendim për kundërvajtje nga Shoqëria e Brokerimit  Sigurime VEBER SN Osiguriteln Broker Manastir, e konstatuar me Procesverbalin nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site të aktivitetit  të Shoqërisë.

8.       Vendim për kundërvajtje nga Shoqëria e Përfaqësimit në Sigurime REA INSHURENS  GRUP SHA Shkup, e konstatuar me Procesverbalin nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site të aktivitetit  të Shoqërisë

9.       Informacion lidhur me korrigjimin e Procesverbalit nga zbatimi i mbikëqyrjes off-site në Shoqërinë  e Sigurimeve Unika SHA Shkup

10.   Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë të Sigurimeve Unika SHA Shkup.

11.   Ndryshim i planit vjetor të mbikëqyrjes në terren për vitin 2022,

12.   Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes në terren nga Shoqëritë e Brokerimit në Sigurime Petrol Oil SHA Shkup, Veber GMA SHA Manastir dhe Protektor SHA Prilep;

13.    Vendim për sjelljen e Aktvendimit për revokimin e licencës për ushtrimin e veprimtarive të brokerimit në sigurime të Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime S.T.M. Broker Plus SHA Shkup.