1.    Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për dhënien e pëlqimit për shoqërinë e auditimit për vitin 2020 SHA për sigurim GRAVE Shkup,
2.    Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për dhënien e pëlqimit për shoqërinë e auditimit për vitin 2020 SHA për sigurim GRAVE JOJETE Shkup,
3.    Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për dhënien e pëlqimit  për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë Aksionare të Sigurimeve VINER – Viena Inshurens Grup Shkup,
4. Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për kufizimin e së drejtës për pagimin e kompensimit monetar, kompensimeve për udhëtime dhe shpenzimet e tjera materiale,
5. Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit mbi mënyrën e vlerësimit të rezervave për dëmet e kompanive të sigurimeve dhe /ose risigurimit gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme,
6.Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për përmbajtjen minimale të regjistrave dhe mënyrën e raportimit, rezervimit dhe likuidimit të dëmeve nga kompanitë e sigurimeve,
7. Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit për shqiptimin e masave shtesë në lidhje me mosmënjanimin e paligjshmërisë nga Shoqëria e Sigurimeve Unika SHA Shkup,
8.    Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për metodën e vlerësimit të zërave  nga bilanci i gjendjes dhe përgatitja e bilancit të biznesit,
9.    Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për llojet dhe karakteristikat e fondeve që mbulojnë provigjonet teknike dhe fondet që mbulojnë provigjonet matematikore, si dhe vendosjen dhe kufizimin e detajuar të atyre investimeve dhe vlerësimin e tyre.