1. Vendim për dhënien e miratimit për kryerjen e funksionit anëtare e Bordit Drejtues të Shoqërisë së Sigurimeve të Jetës UNIKA LAJF SHA Shkup, për personin Aleksandra Shkëmbi Antovska;
  2. Vendim për pagimin e fondeve nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve në Fondin për Ndihmë dhe Mbështetje për të trajtuar krizën e shkaktuar nga Koronavirusi COVID-19