1. Vendim për dhënien e miratimit për kompaninë e auditimit për vitin 2020 të UNIKA SHA Shkup,
  2. Vendim për dhënien e miratimit për kompaninë e auditimit për vitin 2020 UNIKA LAJF SHA Shkup,
  3. Vendim për dhënien e miratimit për kompaninë e auditimit për vitin 2020 të EUROINS SHA Shkup,
  4. Vendim për dhënien e miratimit për pjesëmarrje të kualifikuar në SHPS LIFE VISION SHA Shkup për personin Damjan Damjanovski,
  5. Vendim për revokimin e licencës për përfaqësues në sigurime të Branisllav Najdov,
  6. Shqyrtimi i informacionit në lidhje me mbikëqyrjen off-site të Shoqërisë së Sigurimeve Unika SHA Shkup për 1K2020,
  7. Shqyrtimi dhe miratimi i Vendimit  sipas të cilit Vendimi Nr. PA1 08-2-463 nga 29.6.2020, për shqiptimin e masës shtesë – ndalim për Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime S.T.M Plus SHA, për të ndërmjetësuar në lidhjen e kontratave të reja të sigurimit, nuk është më në fuqi,
  8. Rregullore për ndryshimin e Rregullores për kontabilitetin dhe aktivitetet financiare,
  9. Shqyrtimi i Informacionit për realizimin e Planit financiar të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve, përfshirë datën 30.06. 2020, për informimin e Këshillit.