1. Procesverbali i seancës së njëzetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 29.8.2022 në orën 12:00;
 2.   Plani Strategjik i Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për Parandalimin e Korrupsionit, për periudhën 2022-2025.
 3. Aktvendim për ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit për themelimin e Komisionit për auditimin e provimeve të mbajtura profesionale për ushtrimin e aktivitetit të  përfaqësimit në sigurime në vitin 2022 dhe miratimi i aktvendimit.
 4.   Kërkesë për marrjen e dakordimit të shoqërisë  të auditimit për vitin 2022 të paraqitur nga Shoqëria e Sigurimeve TRIGLAV JETË SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit.
 5. Njoftim për ndërprerjen e marrëveshjes për përfaqësim në sigurime me personin Andriana Dimovska të dorëzuar nga SHS VINER SHA Shkup dhe miratimi i  aktvendimit.
 6. Njoftim për ndërprerjen e marrëveshjes për përfaqësim në sigurime me personin Vllado Manevski të dorëzuar nga TRIGLAV Osiguruvaje SHA Shkup dhe miratimi i aktvendimit.
 7. Informacion  lidhur me mbikëqyrjen off-site të sistemit informativ të Shoqërisë të Brokerimit  në Sigurime MAK TREND BROKER SHA Shkup,
 8. Informacion  për Shoqërinë e Brokerimit  në Sigurime Porshe Broker për Procesverbalin IT  për 4k2021,
 9. Informacion  për Shoqërinë e Brokerimit  në Sigurime In Broker për Procesverbalin IT  për 4k2021,
 10. Informacion  për Shoqërinë e Brokerimit  në Sigurime Vin Broker për Procesverbalin IT  për 4k2021,
 11. Informacion  për Shoqërinë e Brokerimit  në Sigurime Legra Broker për Procesverbalin IT  për 4k2021,
 12. Informacion në lidhje me zbatimin e mbikëqyrjes off-site të sistemit informativ të Shoqërisë së Brokerimit në Sigurime VEGA OSIGURUVANE SHA Shkup,
 13.  Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes ndaj Shoqërisë së Brokerimit të Sigurimeve Euroeksperts SHA Shkup.
 14. Aktvendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime Rea Inshurens Grup për 4T2021.