1.       Procesverbali i seancës së dymbëdhjetë të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2022, të mbajtur më 26.5.2022 në orën 12:00;

2.       Kërkesa për marrjen e licencës për ushtrimin e veprimtarive të ndërmjetësimit në sigurime VINERS GRUP SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për dhënie të licencës.

3.       Kërkesa për marrjen e dakordimt që Shoqëria e Auditimit GRANT TORNTON SHPK Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë Aksionare EUROINS INSURANCE Shkup për vitin 2022 dhe miratimi i Aktvendimit për dhënie të dakordimit.

4.       Kërkesa për marrjen e dakordimit që Shoqëria  e Shërbimeve të Auditimit PRAJSVOTERHAUSKUPER REVIZIJA SHPK Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë Aksionare të Sigurimit dhe Risigurimit MAQEDONIA Shkup- Viena Inshurens Grup për vitin 2022 dhe miratimin e Aktvendimit për dhënien e dakordimit.

5.       Kërkesa për marrjen e dakordimit që Shoqëria e Auditim, Konsulencës dhe Shërbimeve Tatimore DILOIT SHPK Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të Triglav Osiguruvanje SHA Shkup për vitin 2022 dhe të miratojë Aktvendim për dhënien e dakordimit.

6.       Kërkesa për marrjen e dakordimit për ndryshimin e statutit të TRIGLAV JETË dhe miratimin e Aktvendimit për dhënien e dakordimit.

7.       Vendim me propozimprocedurën e barazimit/shlyerjes me dhënien e urdhërpagesë për kundërvajtje për shkelje të bërë nga ana e GRAVE Osiguranje Jo-Jetë SHA Shkup.

8.       Vendim me propozim-procedurën e barazimit me dhënien e urdhërpagesës për kundërvajtje për shkelje të bërë nga shoqëria e sigurimit HALK OSIGURUVANJE SHA Shkup.

9.       Vendim me propozim procedurën e barazimit me urdhërpagesë për kundërvajtje për shkak të moseleminimit të paligjshmërisë nga Shoqëria e Sigurimeve Unika SHA Shkup, në pajtim me Aktendimin për caktimin e masave shtesë.

10.   Informacion lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes së pjesshme në terren për aktivitetin e plotë  të Shoqërisë së Sigurimeve Triglav Osiguruvanje Jetë SHA Shkup lidhur me zbatimin e masave dhe veprimeve të përcaktuara me Ligjin për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit;

11.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim me personin Goran Maxharoski të marrë nga HALK BANKA SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për agjent të sigurimit të personit Goran Maxharoski.

12.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim me personin Darko Jovanovski të marrë nga HALK BANKA SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për agjent në sigurime të personit Darko Jovanovski.

13.   Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim me personin Hristijan Despotovski të marrë nga HALK BANKA SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për agjent në sigurime të personit Hristijan Despotovski.

14.     Njoftim për zgjidhjen e kontratës për përfaqësim me personin Fitore Kasami të marrë nga SAVA Osiguruvanje SHA Shkup dhe miratimi i Aktvendimit për revokimin e licencës për agjent në sigurime të personit Fitore Kasami.