1.  Vendim për shqiptimin e masave të mbikëqyrjes për Shoqërinë e Brokerimit në Sigurime dhe fillimin e procedurës për kundërvajtje kundër S.T.M. Broker Plus SHA Shkup,
  2. Vendim  për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë e Sigurimeve Grave Jo-Jetë SHA Shkup,
  3. Vendim për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë Aksionare të Sigurimeve GRAVE Shkup,
  4. Vendimi për shqiptimin e masave mbikëqyrëse për Shoqërinë  e Sigurimeve EUROLINK Shkup,
  5. Vendim me propozim për zgjidhje për autorin  e veprës së kundërvajtjes,  Shoqërisë Aksionare Eurolink Shkup,
  6. Aktvendim për dhënien  e pëlqimit për ushtrimin e funksionit Anëtar Ekzekutiv të Bordit të Drejtorëve të KROACIA Osiguruvanje SHA –për personin Aleksandar Manev,
  7. Aktvendim për dhënien  e pëlqimit për shoqërinë e auditimit Grant Tornton SHPK SHkup për ushtrimin  e auditimit të raporteve financiare për vitin 2021 për SHA të Sigurimeve EUROLINK Shkup