1. Rregullorja për kushtet dhe procedurën për njohjen e kualifikimit për aktuar të fituar jashtë vendit dhe dhënien e provimit profesional i cili dëshmon se personi ka njohuri adekuate të ligjeve dhe praktikave në Republikën e Maqedonisë së Veriut të nevojshme për të marrë leje pune si aktuar i autorizuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut;
  2. Rregullorja për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për dokumentacionin e nevojshëm për marrjen e lejes së punës si aktuar i autorizuar;
  3. Tarifa për ndryshimin dhe plotësimin e Tarifës për përmbajtjen dhe shumën e kompensimeve dhe tarifave të arkëtuara nga Agjencia e Mbikëqyrjes së Sigurimeve dhe afatet e pagesës;
  4. Aktvendimi për dhënien e pëlqimit për kryerjen e funksionit të anëtarit të Bordit Drejtues të Shoqërisë Aksionare të Sigurime VINER – Viena Inshurenc Grup Shkup, për personin Ana Serafimova; dhe
  5. Shqyrtimi i njoftimit të Shoqërisë të Sigurimeve VINER SHA Shkup për prishjen e kontratës për përfaqësim në sigurime me personin Jordan Zahariev dhe vendim-marrja për njoftimin duke miratuar Vendim për revokimin e licencës për agjent/përfaqësues të sigurimeve.