1. Procesverbali i seancës së 23-të të Këshillit të Ekspertëve të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023, të mbajtur më 1 gusht të vitit 2023;
  2. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 të Triglav Osiguruvanje Jetë SHA Shkup dhe miratimin e Aktvendimit.
  3. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 të KROACIA OSIGURUVANE SHA Shoqëria e Sigurimeve të Jetës Shkup dhe miratimin e Aktvendimit.
  4. Kërkesë për marrjen e dakordimit për shoqëri të auditimit për vitin 2023 të VINER LAJF AD Shkup dhe miratimi i Aktvendimit.
  5. Kërkesë për marrjen e dakordimit për pjesëmarrje të kualifikuar në shoqërinë e brokerimit të sigurimeve SHB BROKER SHA Dibër nga personi Pembe Koleci dhe miratimi i Aktvendimit.
  6. Kërkesë për marrjen e dakordimit për marrjen e pjesëmarrjes së kualifikuar në Shoqërinë e Brokerimit të sigurimeve CERTUS SHA Shkup nga personi Trajçe Mitrovski dhe miratimi i vendimit, dhe
  7. Kërkesë për marrjen e licencës për ushtrimin e aktiviteteve të brokerimit  në sigurime të Shoqërisë të Brokerimit në sigurime PREMIUM INSURANCE SHA Shkup dhe miratimin e aktvendimit.