1. Procesverbali i seancës së 10-të të Këshillit të AMS të mbajtur më 30.04.2024;
  2. Kërkesë për marrjen e dakordësimit për ndryshimin e statutit të shoqërisë së sigurimeve SAVA osiguruvanje sh.a. dhe marrja e aktvendimit
  3. Kërkesë për marrjen e dakordësimit për ndryshimin e statutit të shoqërisë së sigurimeve PRVA ZHIVOT SHA, Shkup dhe marrja e aktvendimit;
  4. Pasqyrat financiare të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve për vitin 2023 me raportin e auditimit;
  5. Kërkesë për marrjen e dakordësimit për ushtrimin e funksionit të anëtarit të organit drejtues të TRIGLAV LIFE SHA Shkup për personin Hristina Xhambazovska dhe marrja e aktvendimit;
  6. Kërkesë për marrjen e dakordësimit që shoqëria e auditimit GRANT Torton SHPK Shkup të bëjë auditimin e pasqyrave financiare të EUROINS OSIGURUVANJE SHA Shkup dhe marrja e  aktvendimit;
  7. Informata lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes në terren për shoqërinë e sigurimeve të jetës UNIKA LAJF SHA Shkup;
  8. Informatë lidhur me zbatimin e mbikëqyrjes në terren të Shoqërisë Aksionare të Brokerimit NOB Nezavisen Osiguritelen Broker SHA Shkup.